مسجد امام علی (ع) 

ادرس : ایلام بلوار مرحوم تعمیرکاری (ره)

خیابان وصال شیرازیتاريخ : یک شنبه 21 دی 1398برچسب:, | 16:17 | نویسنده : emamali |

 

 

http://8pic.ir/images/65489578330254779884.jpg

 

 

 تاريخ : یک شنبه 21 دی 1398برچسب:, | 14:29 | نویسنده : emamali |

با کمک اعضای پایگاه و مسجد 

پس از پایان منبت کاری شستشو انجام شد

لطفا برای دیدن تصاویر به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, | 22:51 | نویسنده : emamali |مولای غریب و تنهای من!
پدر مهربان اهل عالم!
من از تصویر این غربت و غم ناتوان ام.
… از آنانی بگویم که خاطر شریف تو را می آزارند؟ از آنها که دستان پدرانه و مهربانت را خون ریز معرفی می کنند؟ 
از آنها که چنان برق شمشیرت را به رخ می کشند که حتی دوستانت را از ظهورت می ترسانند؟ 

http://8pic.ir/images/99677480490303070543.jpg

از آنها که تو را به دور دست ها تبعید می کنند؟ از آنها که تو را دست نیافتنی جلوه می دهند؟ 
از آنها که به نام تو مردم را به دکه های خویش فرا می خوانند؟
… از خود آغاز می کنم که اگر هر کس از خود شروع کند، امر فرج اصلاح خواهد شد.
 کمرم خمیده از بس شانه هایم سنگینیه بار گناه رو به دوش کشیدم.
 آقا گردن این بنده حقیر از مو باریکتر ولی گناهش... چی بگم که شرم سارم آقا می خواهم به سوی تو برگردم.
 یقین دارم بر گذشته های پر از غفلتم کریمانه چشم می پوشی؛ 
می دانم توبه ام را قبول می کنی و با آغوش باز مرا می پذیری؛
 می دانم در همان لحظه ها، روزها و سال های غفلت هم، برایم دعا می کردی. 
من از تو گریزان بودم؛ اما تو هم چون پدری مهربان، دورادور مرا زیرا نظر داشتی.
 آقای من ، مولای من ، یاورمن … العفو … العفو!

http://8pic.ir/images/56550981573175287347.jpg

خیالـت ، خیـال رفـتن نـدارد ...
خودت چہ مـ♥ـهـدے جـان ؟
قـصد آمـدن نـدارے ؟
تـو کہ مـرا مـیـبـیـنے
مـیـدانے سرگـرمے ام شـده گـرفـتـن ِ فـال ِ حـافـظ
و جوابـهـاے تـکـرارے :
✶ غـصہ تمـام مےشود ✶
ولے مـن در عـجـبـ م کہ چـرا حـافـظ نـمےدانـد (!)
 بـے تـو ، هـیـچ غـمـے پـایـانے نـدارد ؟!

http://8pic.ir/images/44441886611402837709.jpg

خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد  / هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد

خداکند که گزارت فِتد به منظر چشمم / که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد . . .

تعجیل در امر فرج مهدی فاطمه (عج)
صلواتتاريخ : سه شنبه 11 فروردين 1394برچسب:, | 20:55 | نویسنده : emamali |

ﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﭘﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻨﺒﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﺍﺩ.


ﺭﻭﺯﯼ ﺁﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﻮ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺪﺭﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ.


ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ، ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ :


ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ، ﺑﻔﻬﻢ !


ﺣﺎﺝ ﻋﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ:


"ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ، ﺩﻋﺎ ﮐﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ"؛


ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﺮﺩ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ...


ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﻤﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﻢ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺩﺍﺷﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺳﺖ


ﺍﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﭘﺪﺭ ﯾﺎ ﻣﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﺍﻋﺼﺎﺑﺸﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ، ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺧﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿد

 


تاريخ : پنج شنبه 2 بهمن 1393برچسب:, | 18:47 | نویسنده : emamali |

 

                              از خود گذرکنیم که این خوان آخر است         

 

                                          این انقلاب بیمه ی حضرت حیدر است

                              تحریم میکنند که تسلیممان کنند           

 

                                         غافل از این که دل به بلاها شناور است

                             مارا چه کار به بازار  سکه و دلار            

 

                                          ما را به سر هوای اشارات رهبر است

                             جان میدهیم و ننگ ملامت نمی خریم            

 

                                              حرف دلامام همان حرف آخر است

 


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 30 دی 1393برچسب:, | 19:15 | نویسنده : emamali |

یامهدی ادرکنی

 

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1225749/22.jpg

 

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1225749/cab0116c3549.jpg

 

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/409/1225749/444.jpgادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 21 دی 1393برچسب:, | 14:25 | نویسنده : emamali |تاريخ : یک شنبه 21 دی 1393برچسب:, | 14:23 | نویسنده : emamali |

 دیریست که آواره ی دشتی آقا

                                    رفتی و دوباره برنگشتیآقا

 شاید که تو آمدی و دیدی خوابیم

                                    از خیر تماممان گذشتیآقا...


1_molaye-man.jpg

در انــتـــظــار آمــدنـــت

هـــزارســیـــنــه یـــخ زده گـــرم شــد

و هـــزارغــنــچــه شـــکــوفـــا

پــرنــده شـــاد شـــدوپـــروازکـــردن آموخــت

تــا تـــو بــیــایـــی

تـــو خــوب مـیــدانــی روزی

هـــزارســـتاره تـــنـــهــا

بـــه زمــیــن و آســمــان جــمــکــرانـــت

بــه بــار مــی نــشــیــنـــنــد

هـــزاران هـــزار دل غـــریــب

وهـــزاران هـــزار چـــشــم گـــریــان

تـــاتــو بـــیـــایــی

 


تاريخ : یک شنبه 21 دی 1393برچسب:, | 14:16 | نویسنده : emamali |
صفحه قبل 1 صفحه بعد